top of page

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Değerli üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz,

 

Akhisar Sinema Derneği olarak, siz değerli üyelerimizin ve ziyaretçilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

Kişisel verilerin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız ile ilgili detaylı bilgi aşağıdaki metinde yer almaktadır.

 

AKHİSAR SİNEMA DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA VE RIZA METNİ

 

İşbu aydınlatma metninin amacı; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında -kanunun 10.uncu maddesi uyarınca - kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, işlenme yöntemi ve amacı, hukuki nedenle, kimlere hangi amaçla aktarılabileceği ve ilgili kanun kapsamındaki haklarınız konusunda dernek üyeleri olarak sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatı ile Akhisar Sinema Derneği (SİNEHİSAR) tarafından aşağıda açıklanan surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenebilecektir:

 

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi, Toplanma Yöntemi,  İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

SİNEHİSAR; dernek tüzüğünün 2 numaralı maddesinde ayrıntılı olarak açıklanmış olan dernek kuruluş amacını gerçekleştirmek amacı ile ve bu amaca yönelik (aynı tüzüğün 3 numaralı maddesinde açıklanan)   faaliyetleri sebebi ile,  ayrıca yasadan kaynaklanan ve yetkili kurumlar ve otoritelerce emredilen yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirebilmek amacı ile,  SİNEHİSAR’a iletmiş olduğunuz veya SİNEHİSAR’ın dernek amacı doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyet ve işlemleri çerçevesinde edinmiş olduğu her türlü kişisel verilerinizi;   KVKK gereğince ve KVKK’da çizilen sınırlar dahilinde otomatik olan veya otomatik olmayan yöntemlerle gerek dernek merkezi aracılığı ile gerekse internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, Kanunun izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

 

Toplanan kişisel verileriniz, SİNEHİSAR ve SİNEHİSAR ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki güvenliğinin temini, SİNEHİSAR tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, SİNEHİSAR tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, SİNEHİSAR’ın  faaliyet ve hizmetlerinin  belirlenmesi ve uygulanması ve SİNEHİSAR’ın hizmet politikalarının yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

Kişisel verileriniz SİNEHİSAR tarafından üyelerine farklı kanallarla farklı hizmetler sunabilmek, SİNEHİSAR’ın düzenlediği organizasyon ve etkinlikleri duyurabilmek ve bu kapsamdaki faaliyetleri yürütmek amacıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz,  SİNEHİSAR’ın tüzüğünde yer alan amaçları doğrultusunda yine aynı tüzükte belirtilen çalışma konu ve biçimleri ile faaliyet süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz, şubelerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı çalışma süreçlerinin yürütülmesi, çalışmalarımızdan üyelerimizi faydalandırmak amacı ile gerekli faaliyetlerin, hazırlıkların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, yine yukarıda belirtilen konularda gerekli aktivitelerin planlanması ve icrası amaçlarıyla; ilişki içerisinde olduğumuz 3.  kişi, gerçek kişi ve/veya tüzel kişiler (yurt içinde ve yurt dışında )  ile yurt içinde ve yurtdışında bulunan dernek temsilciliklerimiz/şubelerimiz ile kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile üyelerimize 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

3. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi Çerçevesinde Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak SİNEHİSAR’a iletmeniz durumunda SİNEHİSAR talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, SİNEHİSAR tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret tahsil edilebilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak SİNEHİSAR’a başvurmak sureti ile aşağıda sıraladığımız haklara sahipsiniz.

 

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

6. Kişisel verileriniz KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

7. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle SİNEHİSAR’a iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak SİNEHİSAR’a iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede SİNEHİSAR’a KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Paşa Mahallesi, 125 Sokak, No:4, Ahmet Kayalı İşhanı, Kat:1 - 107, 45200, Akhisar, Manisa adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya elektronik posta adresi üzerinden bilgi@sinehisar.com’a e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

 

4. Rıza Gerektirmeyen Haller

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla SİNEHİSAR’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan SİNEHİSAR’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde SİNEHİSAR’ın açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

 

İlgili kanuna bu linkten ulaşabilirsiniz.

bottom of page